در حال بارگزاری....
دانلود

پیروزی عربستان به کمک مشت و لگد

در دقیقه ۹۰ مسابقه بازیکنان عربستانی با مشت و لگد به جان بازیکنان تایلند افتادند به طوریکه در نهایت پلیس و نیروهای امنیتی مجبور به دخالت شدند.
اولین برد فرانک ریکارد سرمربی هلندی عربستان با چنین صحنه