در حال بارگزاری....
دانلود

برنامه ریزی تولید جامع با استفاده از ارایه یک مدل برنامهریزی خطی درگروه صنایع شو

برنامه ریزی تولید جامع با استفاده از ارایه یک مدل برنامهریزی خطی درگروه صنایع شونیز
ارزیابی ابزارهای ناب در راستای بهبود مزیت های رقابتی با استفاده از رویکرد MADM فازی (مورد مطالعه: صنایع ملی پتروشیمی)
ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مناسب در زنجیره تامین با استفاده از رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) و برنامه ریزی آرم
بارگذاری پویای ماشین در سیستم تولید انعطاف پذیر
مدل ریاضی استوار انتخاب سبد پروژه های منتخب (مورد مطالعه: شرکت گاز استان کرمان)
کاربرد مدلسازی ریاضی در فرآیند دریافت، ذخیره سازی، اندازه گیری و صدور نفت خام از پایانه صادراتی خارگ
ارزیابی کارایی با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای NDEA (مورد مطالعه: هتل های منتخب تهران)
ارزیابی کیفیت خدمات آموزش الکترونیکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی ( مورد مطالعه بخش آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید ب
بهینه یابی دو هدفه در شبکه لجستیک یکپارچه مستقیم و معکوس
شناسایی و بررسی میزان تاثیر عوامل کلیدی مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو مازندران)
ارزیابی چرخه بهره وری در انتقال برق مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای اصفهان
ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تکنیک‌های MADM فازی (مورد مطالعه بیمه کار
انتخاب همکار از زنجیره تامین با استفاده از برنامه ریزی آرمانی(مطالعه موردی پراید)
ارایه یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی ( FMADM ) در شرایط ابهام ( مطاله موردی : ارزیابی پیمانکاران شرکت متروی تهران )
بررسی میزان رضایت مندی مشتریان بانک تجارت از خدمات بانکداری با رویکرد تلفیقی SERVQUAL و MADM ( مورد کاوی استان قم )
ارایه ی یک رویکرد پیشگیرانه - واکنشی برای مسایل زمان بندی پروژه با محدودیت منابع در فضای چند مدی
برنامه ریزی تولید جامع با استفاده از ارایه یک مدل برنامهریزی خطی درگروه صنایع شونیز
ارزیابی ابزارهای ناب در راستای بهبود مزیت های رقابتی با استفاده از رویکرد MADM فازی (مورد مطالعه: صنایع ملی پتروشیمی)
ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مناسب در زنجیره تامین با استفاده از رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) و برنامه ریزی آرم
بارگذاری پویای ماشین در سیستم تولید انعطاف پذیر
مدل ریاضی استوار انتخاب سبد پروژه های منتخب (مورد مطالعه: شرکت گاز استان کرمان)
کاربرد مدلسازی ریاضی در فرآیند دریافت، ذخیره سازی، اندازه گیری و صدور نفت خام از پایانه صادراتی خارگ
ارزیابی کارایی با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای NDEA (مورد مطالعه: هتل های منتخب تهران)
ارزیابی کیفیت خدمات آموزش الکترونیکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی ( مورد مطالعه بخش آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید ب
بهینه یابی دو هدفه در شبکه لجستیک یکپارچه مستقیم و معکوس
شناسایی و بررسی میزان تاثیر عوامل کلیدی مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو مازندران)
ارزیابی چرخه بهره وری در انتقال برق مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای اصفهان
ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تکنیک‌های MADM فازی (مورد مطالعه بیمه کار
انتخاب همکار از زنجیره تامین با استفاده از برنامه ریزی آرمانی(مطالعه موردی پراید)
ارایه یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی ( FMADM ) در شرایط ابهام ( مطاله موردی : ارزیابی پیمانکاران شرکت متروی تهران )
بررسی میزان رضایت مندی مشتریان بانک تجارت از خدمات بانکداری با رویکرد تلفیقی SERVQUAL و MADM ( مورد کاوی استان قم )
ارایه ی یک رویکرد پیشگیرانه - واکنشی برای مسایل زمان بندی پروژه با محدودیت منابع در فضای چند مدی
برنامه ریزی تولید جامع با استفاده از ارایه یک مدل برنامهریزی خطی درگروه صنایع شونیز
ارزیابی ابزارهای ناب در راستای بهبود مزیت های رقابتی با استفاده از رویکرد MADM فازی (مورد مطالعه: صنایع ملی پتروشیمی)
ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مناسب در زنجیره تامین با استفاده از رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) و برنامه ریزی آرم
بارگذاری پویای ماشین در سیستم تولید انعطاف پذیر
مدل ریاضی استوار انتخاب سبد پروژه های منتخب (مورد مطالعه: شرکت گاز استان کرمان)
کاربرد مدلسازی ریاضی در فرآیند دریافت، ذخیره سازی، اندازه گیری و صدور نفت خام از پایانه صادراتی خارگ
ارزیابی کارایی با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای NDEA (مورد مطالعه: هتل های منتخب تهران)
ارزیابی کیفیت خدمات آموزش الکترونیکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی ( مورد مطالعه بخش آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید ب
بهینه یابی دو هدفه در شبکه لجستیک یکپارچه مستقیم و معکوس
شناسایی و بررسی میزان تاثیر عوامل کلیدی مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو مازندران)
ارزیابی چرخه بهره وری در انتقال برق مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای اصفهان
ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تکنیک‌های MADM فازی (مورد مطالعه بیمه کار
انتخاب همکار از زنجیره تامین با استفاده از برنامه ریزی آرمانی(مطالعه موردی پراید)
ارایه یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی ( FMADM ) در شرایط ابهام ( مطاله موردی : ارزیابی پیمانکاران شرکت متروی تهران )
بررسی میزان رضایت مندی مشتریان بانک تجارت از خدمات بانکداری با رویکرد تلفیقی SERVQUAL و MADM ( مورد کاوی استان قم )
ارایه ی یک رویکرد پیشگیرانه - واکنشی برای مسایل زمان بندی پروژه با محدودیت منابع در فضای چند مدی
برنامه ریزی تولید جامع با استفاده از ارایه یک مدل برنامهریزی خطی درگروه صنایع شونیز
ارزیابی ابزارهای ناب در راستای بهبود مزیت های رقابتی با استفاده از رویکرد MADM فازی (مورد مطالعه: صنایع ملی پتروشیمی)
ارزیا


16 اردیبهشت 97