در حال بارگزاری....
دانلود

بررسی کارایی نسبی قیمت گذاری بازار سهام در صنایع منتخب با استفاده از مدل تحلیل پ

بررسی کارایی نسبی قیمت گذاری بازار سهام در صنایع منتخب با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها
بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک و بازده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد سری زمانی
بررسی ارتباط بین نقد شوندگی سهام و تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مقایسه ای بازده سهام عادی در پرتفوی های ایجاد شده بر اساس استراتژی های PE, PEG, PERG, PEKG, PEDKG
ارایه مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت در برآورد بهای تمام شده فارغ التحصیلان دانشگاه ها مورد بررسی دانشگاه شهید بهشتی
بررسی رابطه بهبود شغلی و رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه : شرکت ایران ارقام )
تبیین زمینه های پیشگیری از آزار جنسی در محیط کار
بررسی شیوه های ازشیابی پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه لرستان
تحلیل وضعیت و روند مقالات علوم تربیتی در مجلات علمی - پژوهشی در طی سال های ( ‎1385 تا ‎1389 )
بررسی کارایی نسبی قیمت گذاری بازار سهام در صنایع منتخب با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها
بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک و بازده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد سری زمانی
بررسی ارتباط بین نقد شوندگی سهام و تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مقایسه ای بازده سهام عادی در پرتفوی های ایجاد شده بر اساس استراتژی های PE, PEG, PERG, PEKG, PEDKG
ارایه مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت در برآورد بهای تمام شده فارغ التحصیلان دانشگاه ها مورد بررسی دانشگاه شهید بهشتی
بررسی رابطه بهبود شغلی و رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه : شرکت ایران ارقام )
تبیین زمینه های پیشگیری از آزار جنسی در محیط کار
بررسی شیوه های ازشیابی پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه لرستان
تحلیل وضعیت و روند مقالات علوم تربیتی در مجلات علمی - پژوهشی در طی سال های ( ‎1385 تا ‎1389 )
بررسی کارایی نسبی قیمت گذاری بازار سهام در صنایع منتخب با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها
بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک و بازده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد سری زمانی
بررسی ارتباط بین نقد شوندگی سهام و تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مقایسه ای بازده سهام عادی در پرتفوی های ایجاد شده بر اساس استراتژی های PE, PEG, PERG, PEKG, PEDKG
ارایه مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت در برآورد بهای تمام شده فارغ التحصیلان دانشگاه ها مورد بررسی دانشگاه شهید بهشتی
بررسی رابطه بهبود شغلی و رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه : شرکت ایران ارقام )
تبیین زمینه های پیشگیری از آزار جنسی در محیط کار
بررسی شیوه های ازشیابی پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه لرستان
تحلیل وضعیت و روند مقالات علوم تربیتی در مجلات علمی - پژوهشی در طی سال های ( ‎1385 تا ‎1389 )
بررسی کارایی نسبی قیمت گذاری بازار سهام در صنایع منتخب با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها
بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک و بازده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد سری زمانی
بررسی ارتباط بین نقد شوندگی سهام و تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مقایسه ای بازده سهام عادی در پرتفوی های ایجاد شده بر اساس استراتژی های PE, PEG, PERG, PEKG, PEDKG
ارایه مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت در برآورد بهای تمام شده فارغ التحصیلان دانشگاه ها مورد بررسی دانشگاه شهید بهشتی
بررسی رابطه بهبود شغلی و رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه : شرکت ایران ارقام )
تبیین زمینه های پیشگیری از آزار جنسی در محیط کار
بررسی شیوه های ازشیابی پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه لرستان
تحلیل وضعیت و روند مقالات علوم تربیتی در مجلات علمی - پژوهشی در طی سال های ( ‎1385 تا ‎1389 )
بررسی کارایی نسبی قیمت گذاری بازار سهام در صنایع منتخب با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها
بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک و بازده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد سری زمانی
بررسی ارتباط بین نقد شوندگی سهام و تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مقایسه ای بازده سهام عادی در پرتفوی های ایجاد شده بر اساس استراتژی های PE, PEG, PERG, PEKG, PEDKG
ارایه مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت در برآورد بهای تمام شده فارغ التحصیلان دانشگاه ها مورد بررسی دانشگاه شهید بهشتی
بررسی رابطه بهبود شغلی و رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه : شرکت ایران ارقام )
تبیین زمینه های پیشگیری از آزار جنسی در محیط کار
بررسی شیوه های ازشیابی پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه لرستان
تحلیل وضعیت و روند مقالات علوم تربیتی در مجلات علمی - پژوهشی در طی سال های ( ‎1385 تا ‎1389 )
بررسی کارایی نسبی قیمت گذاری بازار سهام در صنایع منتخب با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها
بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک و بازده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد سری زمانی
بررسی ارتباط بین نقد شوندگی سهام و تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مقایسه ای بازده سهام عادی در پرتفوی های ایجاد شده بر اساس استراتژی های PE, PEG, PERG, PEKG, PEDKG
ارایه مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت در برآورد بهای تمام شده فارغ التحصیلان دانشگاه ها مورد بررسی دانشگاه شهید بهشتی
بررسی رابطه بهبود شغلی و رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه : شرکت ایران ارقام )
تبیین زمینه ها


3 اردیبهشت 97