در حال بارگزاری....
دانلود

روایتگری بانو سامره مفتون از داستان رستم و اسفندیار

روایتگری بانو سامره مفتون از داستان رستم و اسفندیار در نشست شاهنامه خوانی باشگاه شاهنامه پژوهان ایران, به آموزگاری دکتر علی امینی