در حال بارگزاری....
دانلود

مدلسازی جریان آشفته در یک لوله در Fluent

آدرس دریافت: http://mohandesbartar.ir/frn2670
عدد رینولز یک عدد بی بعد است که نسبت نیروهای اینرسی به ویسکوزیته را بیان می کند و درجه اهمیت این دو نیرو را به صورت کمی بیان می کند از کاربردهای این عدد دسته بندی رژیم های مختلف جریان مثل آرام و آشفته است. نقش دیواره ها در سیال های آشفته بسیار مهم است.با استفاده از Modal لزجت K-epsilon و طراحی ویژه لوله جریان آشفته را مدلسازی خواهیم کرد. در آخر به تحلیل نتایج خواهیم پرداخت.


30 آبان 96
مطالب پیشنهادی