در حال بارگزاری....
دانلود

جنگ ایران - آمریکا = شکست وسرشکستگی آمریکا

اوباما گفته می تواند ارتش ایران را ازبین ببرد ... این آقا میداند اگر هم نمی داند بداند که جنگ باایران امکان پذیر نیست.