در حال بارگزاری....
دانلود

مدل سه بعدی توپوگرافی ساختگاه سد(2000 هکتار)

برداشت توپوگرافی با دستگاه لیزراسکنر ریگل z420 در منطقه کوهستانی کرمان و تهیه نقشه در مقیاس 1:500 در همکاری سال 1391