در حال بارگزاری....
دانلود

مدل سازی سه بعدی از داده های اسکنر سه بعدی

مزایا استفاده از مدل سه بعدی حاصل از داده های اسکنر لیزری سه بعدی و امکان استفاده در نرم افزار های مختلف
www.rassadiran.ir