در حال بارگزاری....
دانلود

مدل سه بعدی توپوگرافی ساختگاه سد دز (200 هکتار)

برداشت توپوگرافی با دستگاه لیزراسکنر ریگل z420 در منطقه کوهستانی خیلی سخت و تهیه نقشه در مقیاس 1:500 در همکاری سال 1388