در حال بارگزاری....

مقاوم شدن باکتری ها در مقابل آنتی بیوتیک ها

آنتی بیوتیک ها باکتری ها را کشته یا فعالیتشان را خنثی می کنند. آن ها این کار را از طریق ایجاد اختلال در مسیر ساخت دیواره سلولی باکتری
و یا مداخله در فرایند های حیاتی باکتری ،مثل ساخت پروتئین، انجام می دهند.
و در تمام این مدت ، به سلول های بدن انسان آسیب نمی رسانند. به کارگیری آنتی بیوتیک ها در سال های قرن بیستم باعث شده بسیاری از بیماری های خطرناک به راحتی قابل درمان باشند ولی امروزه تاثیر داروهای آنتی بیو