در حال بارگزاری....
دانلود

چنار خون بار زراباد (الموت قزوین)

جاری شدن خون از درخت چنار در روز عاشورا،در قریه زرآباد واقع در الموت قزوین