در حال بارگزاری....
دانلود

پیگیری مأموریت اسرائیلی ها توسط شبکه من و تو

ایدئولوژی رژیم اسرائیل بر این مبناست که ما بر حقیم و هر کس که مقابل ظلم های ما بایستد مثل ایران، ظالم است و مثل رژیم نازی ها و هیتلر است.
شبکه من و تو نیز دقیقا همین سناریو را دنبال می کند و بارها برای آن ویژه برنامه و مستند ساخته است.
این شبکه بارها با مرثیه سرایی درباره هولوکاست خوش خدمتی های خود را به اسرائیلی ها ثابت کرد. اما آیا امروزه هولوکاستی هولناک تر علیه مسلمانان و سایر ادیان رخ نداده؟