در حال بارگزاری....
دانلود

بررسی چالش‌های راه‌اندازی و اختتام پروژه‌های طراحی و ساخت و ارایه راهکار بررسی ع

بررسی چالش‌های راه‌اندازی و اختتام پروژه‌های طراحی و ساخت و ارایه راهکار
بررسی عوامل موثر بر افزایش قدرت رقابت پذیری و ماندگاری شرکت های بین المللی ساختمانی
بررسی تاثیرات خطای انسانی بر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و ارایه راهکار در پروژه های ساختمانی بزرگ
واکاوی در چالش های سیستم های اطلاعاتی در شرکت های پیمانکاری ابنیه پایه 1 و پیشنهاد سیستم اطلاعاتی مناسب.
شناسایی و بررسی دلایل ایجاد تاخیر در پروژه های احداث تونل با دستگاه TBMO و ساخت و سازها حفاظت موقت ایستگاهها در پروژه های متروی شهرهای اصفهان و شیراز و ارایه راهکار
ارایه الگوی امکان سنجی کاربرد تفکر ناب (Lean) در ساختمان های مسکونی بلند مرتبه با رویکرد پایداری
ساخت ناب در خدمات مهندسی در نظام سه عاملی (جایگاه مهندس مشاور در صنعت ساختمان)
بررسی تحلیلی صلاحیت ها و مهارت های رفتاری تیم مدیریت پروژه در شرکت های پیمانکاری رتبه 1 ابنیه
بررسی چالش‌های راه‌اندازی و اختتام پروژه‌های طراحی و ساخت و ارایه راهکار
بررسی عوامل موثر بر افزایش قدرت رقابت پذیری و ماندگاری شرکت های بین المللی ساختمانی
بررسی تاثیرات خطای انسانی بر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و ارایه راهکار در پروژه های ساختمانی بزرگ
واکاوی در چالش های سیستم های اطلاعاتی در شرکت های پیمانکاری ابنیه پایه 1 و پیشنهاد سیستم اطلاعاتی مناسب.
شناسایی و بررسی دلایل ایجاد تاخیر در پروژه های احداث تونل با دستگاه TBMO و ساخت و سازها حفاظت موقت ایستگاهها در پروژه های متروی شهرهای اصفهان و شیراز و ارایه راهکار
ارایه الگوی امکان سنجی کاربرد تفکر ناب (Lean) در ساختمان های مسکونی بلند مرتبه با رویکرد پایداری
ساخت ناب در خدمات مهندسی در نظام سه عاملی (جایگاه مهندس مشاور در صنعت ساختمان)
بررسی تحلیلی صلاحیت ها و مهارت های رفتاری تیم مدیریت پروژه در شرکت های پیمانکاری رتبه 1 ابنیه
بررسی چالش‌های راه‌اندازی و اختتام پروژه‌های طراحی و ساخت و ارایه راهکار
بررسی عوامل موثر بر افزایش قدرت رقابت پذیری و ماندگاری شرکت های بین المللی ساختمانی
بررسی تاثیرات خطای انسانی بر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و ارایه راهکار در پروژه های ساختمانی بزرگ
واکاوی در چالش های سیستم های اطلاعاتی در شرکت های پیمانکاری ابنیه پایه 1 و پیشنهاد سیستم اطلاعاتی مناسب.
شناسایی و بررسی دلایل ایجاد تاخیر در پروژه های احداث تونل با دستگاه TBMO و ساخت و سازها حفاظت موقت ایستگاهها در پروژه های متروی شهرهای اصفهان و شیراز و ارایه راهکار
ارایه الگوی امکان سنجی کاربرد تفکر ناب (Lean) در ساختمان های مسکونی بلند مرتبه با رویکرد پایداری
ساخت ناب در خدمات مهندسی در نظام سه عاملی (جایگاه مهندس مشاور در صنعت ساختمان)
بررسی تحلیلی صلاحیت ها و مهارت های رفتاری تیم مدیریت پروژه در شرکت های پیمانکاری رتبه 1 ابنیه
بررسی چالش‌های راه‌اندازی و اختتام پروژه‌های طراحی و ساخت و ارایه راهکار
بررسی عوامل موثر بر افزایش قدرت رقابت پذیری و ماندگاری شرکت های بین المللی ساختمانی
بررسی تاثیرات خطای انسانی بر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و ارایه راهکار در پروژه های ساختمانی بزرگ
واکاوی در چالش های سیستم های اطلاعاتی در شرکت های پیمانکاری ابنیه پایه 1 و پیشنهاد سیستم اطلاعاتی مناسب.
شناسایی و بررسی دلایل ایجاد تاخیر در پروژه های احداث تونل با دستگاه TBMO و ساخت و سازها حفاظت موقت ایستگاهها در پروژه های متروی شهرهای اصفهان و شیراز و ارایه راهکار
ارایه الگوی امکان سنجی کاربرد تفکر ناب (Lean) در ساختمان های مسکونی بلند مرتبه با رویکرد پایداری
ساخت ناب در خدمات مهندسی در نظام سه عاملی (جایگاه مهندس مشاور در صنعت ساختمان)
بررسی تحلیلی صلاحیت ها و مهارت های رفتاری تیم مدیریت پروژه در شرکت های پیمانکاری رتبه 1 ابنیه
بررسی چالش‌های راه‌اندازی و اختتام پروژه‌های طراحی و ساخت و ارایه راهکار
بررسی عوامل موثر بر افزایش قدرت رقابت پذیری و ماندگاری شرکت های بین المللی ساختمانی
بررسی تاثیرات خطای انسانی بر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و ارایه راهکار در پروژه های ساختمانی بزرگ
واکاوی در چالش های سیستم های اطلاعاتی در شرکت های پیمانکاری ابنیه پایه 1 و پیشنهاد سیستم اطلاعاتی مناسب.
شناسایی و بررسی دلایل ایجاد تاخیر در پروژه های احداث تونل با دستگاه TBMO و ساخت و سازها حفاظت موقت ایستگاهها در پروژه های متروی شهرهای اصفهان و شیراز و ارایه راهکار
ارایه الگوی امکان سنجی کاربرد تفکر ناب (Lean) در ساختمان های مسکونی بلند مرتبه با رویکرد پایداری
ساخت ناب در خدمات مهندسی در نظام سه عاملی (جایگاه مهندس مشاور در صنعت ساختمان)
بررسی تحلیلی صلاحیت ها و مهارت های رفتاری تیم مدیریت پروژه در شرکت های پیمانکاری رتبه 1 ابنیه
بررسی چالش‌های راه‌اندازی و اختتام پروژه‌های طراحی و ساخت و ارایه راهکار
بررسی عوامل موثر بر افزایش قدرت رقابت پذیری و ماندگاری شرکت های بین المللی ساختمانی
بررسی تاثیرات خطای انسانی بر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و ارایه راهکار در پروژه های ساختمانی بزرگ
واکاوی در چالش های سیستم های اطلاعاتی در شرکت های پیمانکاری ابنیه پایه 1 و پیشنهاد سیستم اطلاعاتی مناسب.
شناسایی و بررسی دلایل ایجاد تاخیر در پروژه های احداث تونل با دستگاه TBMO و ساخت و سازها حفاظت موقت ایستگاهها در پروژه های متروی شهرهای اصفهان و شیراز و ارایه راهکار
ارایه الگوی امکان سنجی کاربرد تفکر ناب (Lean) در ساختمان های مسکونی بلند مرتبه با رویکرد پایداری
ساخت ناب در خدمات مهندسی در نظام سه عاملی (جایگاه مهندس مشاور در صنعت ساختمان)
بررسی تحلیلی صلاحیت ها و مهارت های رفتاری تیم مدیریت پروژه در شرکت های پیمانکاری رتبه 1 ابنیه
بررسی چالش‌های راه‌اندازی و اختتام پروژه‌های طراحی و ساخت و ارایه راهکار
بررسی عوامل موثر بر افزا


16 اردیبهشت 97