در حال بارگزاری....
دانلود

پلاستیک کهنه دمپایی کهنه میخریم، نون خشک بیار ...

فروشنده دوره گرد در کوچه های شیراز، پلاستیک کهنه دمپایی کهنه میخریم، آهنگی آشنا در کنار نمکی و نان خشکی که با فرهنگ سنتی شهرهای ما عجین شده