در حال بارگزاری....
دانلود

آیاتاکنون تخم کردن مرغ رادیده اید؟مرغ=kokino خروس=koko

جوجه=kokido مرغ وخروسها=gekokoj
kokaro=یک گله مرغ وخروس
kokajxo=گوشت مرغ
kokejo=خانه مرغ
koketo=خروس کوچک
kokego=خروس بزرگ