در حال بارگزاری....
دانلود

تقلید صدای ابراهیم توسط پسر ترک

تقلید صدای سلطان موسیقی ترکیه توسط بچه ترک....دقیق نمیدونم بچه کجاس یا بچه تبریزه یا یکی ازشهرهای آزربایجان غربی