در حال بارگزاری....
دانلود

سندروم درد میوفاسیال، فیزیوتراپیست صادق زراعتکار

تریگر پوینت ها از اصلی ترین دلایل رایج ایجاد دردهای اسکلتی عضلانی هستند، با این حال در بسیاری از معاینات مورد توجه قرار نمی گیرند. به توضیحات فیزیوتراپیست صادق زراعتکار در این باره توجه بفرمایید
http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C/


10 مرداد 98