در حال بارگزاری....

بعد از شهادت پیامبر (ص) دفنشان مهمتر بود یا تعیین خلیفه؟