در حال بارگزاری....
دانلود

جلو بازو جفت دمبل ایستاده

نکات تمرین :

1.دست ها از مفصل آرنج حرکت دهید .
2.در انجام حرکت عجله نکنید .
3.این تمرین رو می توانید به صورت نشسته روی نیمکت یا صندلی هم انجام دهید
انجام این حرکت برای افزایش حجم عضله دو سر بازویی (جلو بازو) مفید است در زمان نزدیک شدن به مسابقات و تفکیک عضلانی کاربرد دارد. این حرکت را میتوان به صورت تک تک و جف انجام داد.