در حال بارگزاری....
دانلود

حیدر ، حیدر ، ساقی دُردی کشانی ،،، حیدر ، حیدر ، دلبر شیدا دلانی ،،، حیدر ، حیدر ، سر حلقه عارفانی = سید جواد ذاکر+علیمی

حیدر ، حیدر ، ساقی دُردی کشانی ،،، حیدر ، حیدر ، دلبر شیدا دلانی ،،، حیدر ، حیدر ، سر حلقه عارفانی = سید جواد ذاکر + حمید رضا علیمی