در حال بارگزاری....

فرار گاو از میدان حین اجرای نمایش گاوبازی

حین اجرای نمایش گاوبازی در آمریکا، گاو وحشی میدان را ترک کرد. گاوبازان بعد از کشمکش فراوان موفق شدند این گاو را به میدان بازگردانند.


18 مهر 96