در حال بارگزاری....
دانلود

شیاطین مارگونه انسان نما (شیاطین من الانس) 5

نشانه ای کهن از این رخداد شوم نمونه ای از آنچه که ما امروزه گرفتار آن هستیم را ابوریحان بیرونی در (آثارالباقیه) خود درباره ی گزند ها و پیامد های شوم فرمانروایی بیورسپه (ازدهاک) آورده است:در دورانی که ایران به دست ضحاک افتاد ناظراطروش یکی از همین خزندگان آیین ستوده (پاسداشت بنیاد خانواده)را برافکند و در آمیختگی و آمیزش با فرومایگان (نژاد های پست و انسان نماها) را با مردم (انسانهای زمینی) بازگردانید