در حال بارگزاری....

پیش نویس برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی

شبکه یک- 21 مهر 94- 14:00| اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: دستیابی به اهداف توسعه ای کشور نیازمند اجماع همه ارکان و قوای کشور است.