در حال بارگزاری....
دانلود

اجرای اقتصاد مقاومتی؛ راه ناگزیر اقتصاد ایران

شبکۀ یک - 28 مهر 94 - 21:00| اقتصاد مقاوم با اتکا به تلید داخل و البته بازار قوی صادراتی امکان پذیر است. موضوعی که امروز بارها بر آن تأکید شد و به نوعی بیت الغزل همایش روز ملی صادرات و همچنین نشست خبری سخنگوی دولت بود.