در حال بارگزاری....
دانلود

تجربیات زندگی یک مرد تبلیغاتی

تبلیغات باعث اضافه شدن ارزش به محصول میشود و این امر با تغییر ذهنیت در مورد محصول رخ میدهد نه در مورد خود محصول. روری ساترلند ارائه جذاب در این مورد دارد که تغییرات ارزش در درون انسان ممکن است به صورت یک واقعیت دیده شود و این ارائه دیدگاه ما را نسبت به زندگی عوض میکند.