در حال بارگزاری....
دانلود

انفجار بیگ بنگ

طبق این نظریه تمام کائنات از یک هسته اتم تشکیل شده است