در حال بارگزاری....

برای کسانی‌ که فکر میکنند نژاد برتر هستند...

قابل توجه همه:
◇پانترک ها
◇پان عرب ها
◇پان فارس ها
◇وهمه احمق هایی که نژاد خودشان را برتر می دانند


12 مهر 96