در حال بارگزاری....
دانلود

افشاگری امین تارخ از پشت پرده سینما

شأن بازیگری زیرسئوال رفته/اگر بازیگر پسر باشد از او پول طلب میکنند. در سینمای ایران بسیاری ازدستیاران کارگردان حکومت میکنند و شأن بازیگری رازیر سئوال برده اند.