در حال بارگزاری....
دانلود

پویش کتاب خوانی کتاب و زندگی با محوریت کتاب دخیل عشق

آن قدر می رود تا به حرم برسد. دلش گرفته؛ دلش به اندازه تمام دنیا گرفته است. هیچ چیز هم در دنیا نمی تواند مانند زارزدن در ایوان طلا حالش را جا بیاورد. هیچ چیز به اندازه گره زدن انگشتان بر گره مشبک های ضریح نمی تواند آرامش کند....


18 آذر 96