در حال بارگزاری....
دانلود

کنترل خشم سیاساکتی

توهین و خشونت در خانواده موجب قطع روابط عاطفی بین اعضای آن می شود.
سعی کنیم با توسل به آموزه های دینی صبر و تحمل خود را افزایش دهیم.
ورزش به ما کمک می کند تا بسیاری از انرژی ها تخلیه و خشم کنترل شود.
اگر آدم جوشی و عصبانی هستید سلاح سرد یا گرم حمل نکنید.
از بکاربردن الفاظی که باعث تحقیر دیگران و جوی شد دیگران می شود خودداری کنید.
در درگیری ها اگر طرف مقابل به شما توهین کرد خود را کنترل کنید


مطالب پیشنهادی