در حال بارگزاری....
دانلود

تشخیص رنگ آبی کم رنگ از آبی پر رنگ - نادین تک

ما در این فیلم با کمک از مارک سنسور از سنسور در زمان تشخیص رنگ آبی کمرنگ و آبی پر رنگ خروجی گرفته ایم باید دقت داشت که در این حالت تنظیم حساسیت سنسور خیلی مهم است