در حال بارگزاری....

کشتن کوسه سفید توسط سلطان اقیانوسها اورکا(نهنگ قاتل)

به نام خدا.فقط ماانسانها نیستیم که حق زیستن داریم وسایر زیستمندان نیز همانندما توسط یگانه خالق مهربان خلق شده اندتازندگی کنند نه اینکه توسط این وحشیترین و خودخواه ترین مخلوق یعنی انسان نابود شوند.انسان جنایاتی مرتکب شده و میشود: انقراض بسیاری از مخلوقات زیبای خداوند.و جنایت وکشتار حیوانات بیگناه وهمچنین ازبین بردن زیستگاهشان و...و جنایت علیه خودش در طول تاریخ ودرحال حاظر.اگه به فکر بقای کره زمین, محیط زیست و افزایش کیفیت زندگی خودتون هستید,لطفافرزندکمتر و زندگی بهتر راهیچوقت فراموش نکنید و به آن عمل کنید