در حال بارگزاری....
دانلود

زنجیرا انسانی به دور شهر پدیده در حمایت از پدیده شاندیز

سهامداران و کارگران پدیده شاندیذ به حمایت از این پروژه بزرگ و ملی وبه صورت خود جوش و مردمی در محل این شرکت، به دور شهر رویایی پدیده شاندیز زنجیره انسانی تشکیل دادند.