در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم کوتاه از گراف جنگ های بشر در طول تاریخ

این ویدیو برا اساس جنگ بین کشور ها تهییه شده . هر نقطه نشان دهنده یک جنگ است.


1 اسفند 98