در حال بارگزاری....
دانلود

تغییر مهمترین عامل موفقیت

انسانها همواره به دنبال راهی برای رسیدن به موفقیت هستند. در صورتیکه گاهاً خواهان سکون و بی تغییری هستند. در صورتیکه اگر در دنیای کنونی با تکنولوژی همراه نشوید دستیابی به موفقیت سخت به نظر می رسد.


18 تیر 98