در حال بارگزاری....
دانلود

تهران قدیم و جدید

تغییر معماری تهران از سنتی به مدرن از دوران ناصرالدین شاه آغاز شد و به ویژه این روند در دوران پهلوی که زندگی مدرن از حصار دربار و ارگ سلطنتی خارج شد، چهره شهر را تغییر داد. در دوران رضاخان نیاز به تاسیس نهادهای مدرن مانند بانک ها، ساختمان های دولتی و... به طور روزافزونی احساس می شد


مطالب پیشنهادی