در حال بارگزاری....
دانلود

التهاب در واحد علوم و تحقیقات تهران

التهاب به وجود آمده تا آنجا ادامه یافت که برخی مدعی شدند مسئولان حراست این واحد دانشگاهی، دانشجویان بسیجی را در مقطعی در دفتر خود در دانشگاه محبوس کرده و اجازه ورود و خروج به ایشان ندادند. فیلمی که از این ماجرا را مشاهده کنید تا اوضاع بهتر دستتان بیاید.