در حال بارگزاری....
دانلود

ناگفته‌های وحشت آور پزشکان و پرستاران ایتالیایی از ویروس کرونا


پزشکان و پرستاران ایتالیایی با وسایل پزشکی که رو به پایان است در حال جنگ با ویروس کرونا هستند.


12 فروردین 99