در حال بارگزاری....

آیا اموات میتونن برای زنده ها دعا کنن؟