در حال بارگزاری....
دانلود

سکانس پذیرش صلح توسط امام حسن علیه السّلام

معاویه و عمرعاص در نظر داشتند با ارائۀ پیشنهاد صلح و نپذیرفتن احتمالی امام، حضرت را جنگ طلب و خود را نگران جان مسلمین معرفی کنند؛ ولی امام در نهایت کیاست، صلحی را بر اساس معیارهای خود نوشته و امضا کرد که تمام نقشه های آنان را بی نتیجه گذاشته و اسباب حیرت دشمنان حقیقت را فراهم نمود.