در حال بارگزاری....
دانلود

#هنرمند بزرگ مرحوم رمضان سازنده روحش شاد

#هنرمند بزرگ مرحوم رمضان سازنده روحش شاد
ما بهش می گفتیم مش رمضون مشالله چه نفسی داشت
خداوند رحمتش کنه
#دزک
https://youtu.be/v2fD1aV7Ggw