در حال بارگزاری....
دانلود

350 کیلو پرس پا

من محمد سعید خدابخشی هستم.متولد 1375 و در دسته 60 کیلو.این رکورد پرس پای من به وزن 350 کیلو و در تاریخ 91/7/27 هست.