در حال بارگزاری....
دانلود

حکم شرعی کتک زدن اطفال

سخنرانی استاد حوزه و دانشگاه مروج الاحکام سید اباصالح راجی پیرامون حکم شرعی کتک زدن اطفال