در حال بارگزاری....
دانلود

زاینده رود

زاینده رود یا زنده رود به معنی دهنده زندگی، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که از کوه های زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق حدود ۲۰۰ کیلومتر پیش می رود و در نهایت به مانداب گاوخونی می ریزد.
حوزه رودخانه زاینده رود ۴۱٬۵۰۰ کیلومتر مربع است