در حال بارگزاری....
دانلود

خط آزاد - زاینده رود ، نیمه جانی که نیامده می رود

این روزها رودخانه اتفاقی زاینده رود دوباره به عنوان یک مهمان، ساکنان غرب به شرق اصفهان را به سوی خود کشانده اما شاید دیری نمی پاید که این جریان دوباره از نفس بایستد و تنها می توان به همت مسئولان برای جریان دائمی آن امیدوار بود.