در حال بارگزاری....
دانلود

درگیری و تیر خوردن سرباز آمریکایی

درحال تیراندازی به طالبان هستند که..........