در حال بارگزاری....
دانلود

آیا احتمال بارداری در زمان پریود ممکن است؟

چرخهٔ قاعدگی یا سیکل قاعدگی در واقع تغییرات فیزیولوژیکی است که در زنان بارور جهت تولیدمثل جنسی رخ می دهد و هر ماه یک تخمک بالغ شده و آمادهٔ تشکیل جنین می شود. در این مدت به تدریج بافت رحم نیز آمادهٔ نگهداری جنین می شود. اگر لقاح صورت نگیرد، تخمک دفع شده و بافت پوششی رح.
م ریزش می کند


23 بهمن 98