در حال بارگزاری....
دانلود

سونامی اندونزی

سونامی وسیل وحشتناک در اندوزی که باعث ویرانی های فراوان و کشته شدن انسانها و حیوانات شد


21 مهر 98