در حال بارگزاری....
دانلود

مرگ بزرگترین راننده فرمول 1 در مسابقه ...

Ayrton Senna بزرگترین راننده فرمول 1 بود که رقیبش مایکل شوماخر بود ... ولی او در سال 1994 از این دنیا رفت و مایکل برترین شد ...
در مسابقه ارتور سنا با سرعت 230 کیلومتر در ساعت به حفاظ کنار جاده برخورد کرد که جنس حفاظ فلز بود که باعث شد سنا بزرگترین راننده f1 جان خودش رو بعد اصابت به حفاظ از دست بده ...