در حال بارگزاری....
دانلود

رژیم گیاهخواری

پرهیز گیاهخوار، پشتیبان زندگی و کره زمین و انسانها و حیوانات است.

پیام دانشمندان اینست که باید مصرف گوشت در کشورهای قارهها توسط مردم فراموش شود و توسط دولتها، قدغن بگردد.